Splošni pogoji poslovanja

Domdesign, d. o. o.

I. UVOD

1. člen

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med izvajalcem (Domdesign, d. o. o.) in naročnikom, ki niso posebej urejene v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, izdelavi in izvajanju storitev, garanciji, reklamaciji ter reševanju sporov.

II. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

2. člen

Podjetje: Domdesign, identiteta in IT rešitve, d. o. o. Sedež: Šolska ulica 1, 8250 Brežice Matična številka: 3531813000 ID za DDV: SI64311449 (davčni zavezanec)

III. PONUDBA

3. člen

Izvajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih analiz in prejetih vsebin in vhodnih podatkov, ki jih pridobi od naročnika.

4. člen

V kolikor naročnik dostavi napačno vsebino za pripravo ponudbe in se nato izkaže, da je projekt drugačen, izvajalec ne odgovarja za izvedbo projekta.

5. člen

Ponudbe so zgolj informativne narave.

6. člen

Naročnik je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatna pojasnila od izvajalca.

Po potrjeni ponudbi in realizirani dobavi naročnik ne more več zahtevati pojasnila nejasnosti in to ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov.

V kolikor ima naročnik zahteve, ki so za izvajalca strokovno nesprejemljive in je izvajalec kupca nanje opozoril (pisno: dopis, sms, e-mail, sporočilo preko socialnih omrežij), pa naričnik kljub temu vztraja pri zahtevah, se izvajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti.

7. člen

Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje:

 • pisna potrditev ponudbe, predračuna – naročila,
 • izvedeno predplačilo,
 • izročitev sredstva zavarovanj,
 • podpis pogodbe,
 • izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
 • druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.

 

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je naročnik vsebino ponudbe natančno preučil in ustreza njegovim zahtevam ter je seznanjen s splošnimi pogoji izvajalca. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

8. člen

Naročnik ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, najkasneje 1 dan po sprejemu ponudbe oziroma po potrditvi naročila, a izključno v pisni obliki. Kakršnekoli spremembe po preteku 1 dne po potrditvi se ne priznajo ali gredo stroški v breme naročnika.

9. člen

Ponudba velja 14 dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani izvajalca, oziroma v roku, kot ga določi izvajalec.

10. člen

Naročnik s pisnim potrdilom naročila preko obrazca, e-maila ali dopisa sprejme projekt in s tem pogoje poslovanja podjetja Domdesign, ter pogoje vseh podstoritev in produktov vključenih v ponudbo naročila. Naročnik se z naročilom zaveže k izvajanju obveznosti naročila.

IV. CENE

10. člen

Cene so določene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je obračunan in prikazan posebej.

11. člen

Splošna stopnja DDV znaša 22 %.

V. POGOJI PLAČILA

12. člen

Plačilni pogoji prodajalca:

 • 1. VARIANTA: 30-odstotno avansno plačilo ob naročilu, 40 % ob pripravi koncepta in pred tehnično izvedbo in 30 % po primopredaji v roku 14 dni.
 • 2. VARIANTA: 100-odstotni avans ob naročilu. Velja za letne paketne storitve
 • 3. VARIANTA: Rok 14 dni po izteku mesečnega obdobja. Velja za redne mesečne storitve in pogodbe.

V primeru zamude plačila se kupcu zaračunajo zakonite oz. dogovorjene zamudne obresti in izstavi bremepis za odobrene popuste.

13. člen

Naročnik ima pravico pisno zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru izvajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Naročnik je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, kot izhajajo in so razvidni tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oz. računa. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima izvajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila, ter ne priznati dogovorjenih popustov v ponudbi oziroma pogodbi zaradi neizpolnjevanja plačilnih pogojev.

14. člen

Kupec lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun prodajalca Domdesign, d. o. o.

Predstavniki, podizvajalci niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine (denarja).

15. člen

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po ceniku ali podražitve surovin.

Po dogovoru z izvajalcem se zaračunajo tudi dodatno naročena dela, ki jih ni v ponudbi in jih naročnik naroči v času izvedbe.

16. člen

V primeru neplačila in neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si izvajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi izdelka naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Izvajalec ima pravico vzeti blago nazaj oziroma prekiniti storitev, ne da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru zaplembe blaga s strani izvajalca lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga je izvajalec pooblaščen, da unovči njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračuna stranki. Do plačila celotne kupnine mora naročnik z blagom ravnati kot dober gospodar.

17. člen

Skladno z določilom 18. člena si prodajalec v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude plačila, pridrži pravico vzeti blago nazaj. Izvajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti, kupec pa se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

18. člen

Račune pošiljamo po elektronski naslov na uradni e-mail naročnika, e-mail naslov za finance ali po želji na e-mail naslove naročnikov računa. Zaradi varovanja okolja in digitalizacije, računov več ne pošiljamo po klasični pošti. V kolikor naročnik želi prejeti račun po klasični pošti, mora za to izrecno zahtevati. Nudimo tudi možnost pošiljanja e-računov.

VI. IZVEDBA

Izvedba

19. člen Potrjevanje in popravki

V sklopu izvedbe projekta naročnik potrjuje vse faze, na podlagi katerih se preide na naslednjo fazo projekta. Potrjevanje vsake faze poteka na podlagi konsenza in potrditve vmesnih zaključkov. Ko je s strani izvajalca izdana končna verzija projekta ima naročnik pravico do uveljave dveh serij brezplačnih popravkov, ki jih natančno opiše v zato predloženem dokumentu. Vse nadaljne popravke se zaračuna po veljavnem ceniku.

20. člen

Izvedbeni rok prične teči skladno s 7. členom splošnih pogojev in ga določi izvajalec. Izvedbeni rok določi naročnik, upoštevajoč ponudbo/povpraševanje in zasedenost proizvodnje. Splošni dobavni rok je od 4 do 8 tednov za izvedbo paketnih projektov oziroma velja izvedbeni rok, ki ga naročnik in izvajalec pisno dogovorita v ponudbi.

21. člen

Izvedbeni rok se podaljša v primerih:

 • višje sile,
 • težav z materialom,
 • razlogov na strani naročnika.

 

22. člen

V primeru, da izvedbeni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani izvajalca (izvzeti so razlogi iz 21. člena), se naročnik in izvajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri izvedbi, če ni drugače določeno v pogodbi. Izvajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.

23. člen

V primeru, da izvajalec izvede dogovorjen projekt, naročnik pa se ne odziva in ne potrdi izvedbe v roku 7 dni od predanih končnih materialov, izvajalec projekt smatra kot zaključen in izstavi račun v polni vrednosti, ne glede na uspelo primopredajo ali objavo projekta. V kolikor naročnik naknadno želi dokončati projekt, je stvar dodatnih dogovorov, rokov in stroškov.

 

KONČNI MATERIALI

24. člen Avtorske pravice

Z zaključkom projekta in predajo izvedbenih materialov materialne avtorske pravice izvedbenih materialov preidejo v roke naročnika, avtorske pa ostanejo izvajalcu. Naročniku je dovoljena uporaba vseh materialov in nadaljnji razvoj aplikacij na podlagi obstoječih izdelkov definiranih v knjigi celostne podobe, brez predhodnega dovoljenja izvajalca, pa ne sme spreminjati obstoječih zaključenih logotipov in njihovih definiranih smernic, linij, konstrukcije, postavitev ali barv.

25. člen Lastništvo spletnih storitev

Z izvedbo spletnih storitev naročniku v lastništvo preidejo vsebine spletnih strani, struktura, oblikovanje, vsebina baze podatkov, ter končne html datoteke. Sistem na katerem delujejo spletne strani in druge storitve v celoti ostane v upravljanju in lastništvu izvajalca. V primeru, da naročnik želi seliti spletno stran, lahko po dogovoru od izvajalca pridobi vsebine, bazo in html datoteke.

26. člen Izvorne datoteke

Izvajalec naročniku posreduje končne materiale za izvedbo (tisk, izdelava), oziroma objavi (končno spletno stran). Izvornih datotek, ki so povezani z izvajalečevimi izvedbenimi programu, izvajalec naročniku ne posreduje. Izvorni materiali ostajajo last izvajalca in se smatrajo kot poslovna skrivnost. V primeru, da naročnik želi izvorne datoteke, se lahko z izvajalcem dogovori, vendar izvajalec ni dolžan pristati na prodajo izvornih datotek, v kolikor to predhodno ni opredeljeno. Ocenjena cena izvornih datotek projekta je 10-kratnik skupne cene projekta.

27. člen Hranjenje izvornih datotek

Po končanem projektu hranimo izvorne in izvedbene datoteke, vendar nismo odgovorni, v kolikor bi se izgubile. Naročnik je odgovoren skrbeti za izvedbene datoteke, katere lahko ob zaključku na željo naložimo tudi na njegov strežnik. Nudimo tudi plačljivo storitev hranjenja izvornih in izvedbenih datotek na lastnem strežniku za možno uporabo in nadgrajevanje v prihodnosti

 

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

28. člen

Vsi izdelki so narejeni v skladu z oblikovalskimi smernicami, tiskanimi zahtevami ali spletnimi standardi.

Vse tehnične napake, ki se pojavljajo sproti, jih izvajalec odpravi v najkrajšem možnem času.

29. člen

Kupec uveljavlja reklamacijo na osnovi svojih ustrezno izpolnjenih obvez, in sicer da:

 • pregleda izdelke takoj ob prevzemu,
 • takoj vloži zahtevek po odpravi reklamacije oziroma popravi,
 • ob reklamaciji priloži dokazno gradivo (kopijo primopredajnega zapisnika, fotografije, kopijo plačila).

Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 10 dni od vložene reklamacije.

30. člen

Do izgube garancije privede:

 • vsako popravilo končnih izdelkov s strani nepooblaščene osebe v času reklamacije,
 • neustrezno izpolnjevanje obveznosti naročnika.

 

31. člen

Izvajalec je dolžan v roku največ 10 dni od dneva vložitve pisne zahteve za odpravo reklamacije:

 • odpraviti napako na izdelku, če jo le-to ima, ali
 • priznati stranki dobropis oz. zamenjati izdelek.

Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

31. člen

Prodajalec in kupec v primeru spora, ki ga ne moreta rešiti sama, spor najprej rešujeta s pomočjo izvensodne mediacije; če še vedno ne najdeta skupne rešitve, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Krškem.

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih (ki ne vplivajo neposredno na izdelek) brez predhodne napovedi ali opozorila stranki.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Domdesign, d. o. o. stopijo v veljavo s 7. 10. 2021.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Misteral d.o.o. na spletnem naslovu: www.domdesign.com.

Splošni pogoji veljajo do preklica.

Uradni podatki

Stopite v stik

Domdesign

Zlati

Cert ID: 0001/00001

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Domdesign, d. o. o.
Matična številka: 3531813000